Algemene offertevoorwaarden

Art. 1  Al onze diensten zijn onderworpen aan deze algemene offertevoorwaarden. Door onze offerte te aanvaarden, aanvaardt de klant tevens deze algemene voorwaarden.

Art. 2  Indien de uiteindelijk geleverde documenten meer dan 10 % afwijken (positief of negatief) van de woordtelling op basis van de ontvangen documenten, behouden we ons het recht voor om onze regeltelling aan te passen.

Art. 3  Alle bedragen vermeld in onze offerte gelden in euro (€) exclusief btw (21 %) en andere kosten. De btw is ten laste van de opdrachtgever.

Art. 4  Om een bestelling te plaatsen volstaat het om onze offerte voor akkoord te bevestigen. Dit akkoord kan per e-mail of per post worden gegeven. DE-office vraagt geen officiële bestelbon van de klant.

Art. 5  Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de geldigheidsduur van de offerte tien werkdagen.

Art. 6  Een bestelling kan zonder kosten worden geannuleerd op voorwaarde dat de dienst nog niet werd aangevat en er nog geen kosten of reservaties werden gedaan. Bij annulering van de bestelling blijft de klant verplicht om gemaakte kosten en/of reservaties in de planning te vergoeden.

Art. 7  De vermelde levertermijn is indicatief. Tenzij vooraf expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, kan DE-office niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen.

Art. 8  Behoudens expliciet anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen netto na factuurdatum.

Art. 9  Voor grote opdrachten of bij een eerste opdracht van een nieuwe klant behoudt DE-office zich het recht voor om een voorschot te vragen vooraleer de werken te starten.

  

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1  Al onze diensten zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij vooraf expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden eventueel vermeld op bestelbons of andere niet-ondertekende documenten en mondelinge overeenkomsten.

Art. 2  Door onze offerte of factuur te aanvaarden, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

Art. 3  Om in behandeling te kunnen worden genomen, moet elke klacht met betrekking tot uitgevoerde diensten ons schriftelijk worden kenbaar gemaakt binnen de vijf dagen na oplevering van de dienst of binnen de vijf dagen na ontvangst van onze factuur.

Art. 4  Behoudens expliciet anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen netto na factuurdatum.

Art. 5  Facturen moeten worden betaald op onze bankrekening in België, via PayPal of contant in onze kantoren. Alle bankkosten zijn voor rekening van de klant.

Art. 6  Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, wordt van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 15 % op jaarbasis, berekend op het totaalbedrag van de factuur. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de schuldenaar.

Tot volledige betaling van de openstaande factuur blijft DE-office intellectueel eigenaar van de vertaalde documenten.

Art. 7  Voor elke verstuurde betalingsherinnering wordt een forfait van 50 euro aangerekend voor de gemaakte administratieve kosten. Eens aangerekend blijven deze kosten verschuldigd.

Art. 8  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.