PRIVACYverklaring van DE-office


Hoe gaat DE-office om met uw persoonsgegevens?


DE-office bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens is voor ons een topprioriteit.


Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.


Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt.


Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres of uw naam.


Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en uw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor DE-office.


Onze Privacyverklaring is van toepassing op ons bedrijf, onze website en onze postings op sociale media.


Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door DE-office bv ongeacht of het gaat om klanten, leveranciers, personeel of bezoekers van onze website. Deze Privacyverklaring maakt integraal deel uit van onze website.


We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Wij verwerken uw gegevens in ons legitiem belang in het kader van ons bedrijfsdoel.


Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten.


Ook kunnen we uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.


We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van aanvragen of die bijdragen tot de realisatie van een kwalitatieve samenwerking.


Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens onder meer om:

 • uw aanvragen te kunnen verwerken en beheren.
 • u op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen en om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
 • u te kunnen informeren over nieuwe trends.
 • onze financiële administratie te kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen testen en verbeteren.
 • marktonderzoeken te kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • eventuele geschillen te kunnen behandelen.
 • interne en externe controle te kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

DE-office bv verwerkt persoonsgegevens om mailings te versturen of om contact met u op te nemen met informatie over producten en diensten waarvan we denken dat ze u zouden kunnen interesseren.


De contacten naar onze klanten gebeuren in ons legitiem belang. Wij hebben er, net zoals u, alle belang bij dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en onze nieuwe diensten.


We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.


DE-office bv verkoopt uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan derde partijen.


We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.


In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging, onder meer door de toegang tot onze systemen te beveiligen door een dubbele versleuteling.


We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.


Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben.


Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.


U hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 1. u hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. u hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens zoals hierboven vermeld.


Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door DE-office bv van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.


U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door DE-office bv in algemene zin, zowel bij DE-office bv zelf als bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Als u een verzoek doet, zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.


Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren.


Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt.


Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.


Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Als u een aanvraag of aankoop heeft gedaan, kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen.


Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon.


In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@de-office.be om u uit te schrijven.


Op onze websites staan links naar websites van derden.


Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.


Wijzigingen aan onze Privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer onze Privacyverklaring dus regelmatig op mogelijke wijzigingen.


Vragen


Hebt u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring of de manier waarop DE-office bv omgaat met persoonsgegevens, neem dan contact op met:

DE-office bv
t.a.v. Patrick DELESPAUL
Sijsjesstraat 12
B-2400 Mol

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen aan info@de-office.be.